Implementare OMFP 946

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Având în vedere gradul de dificultate privind implementarea celor 25 de standarde aferente Sistemului de Control Intern Managerial – SCIM, Harrison Consulting & Management vă propune un parteneriat viabil pentru realizarea acestei obligaţii manageriale în sensul prevederilor OMFP nr. 946/2005.
Astfel, Harrison Consulting & Management asigură:

Conform:
– OMFP 946/2005, republicat şi modificat: „toate instituţiile publice au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul ordonatorilor principali de credite, un raport anual asupra stadiului implementării standardelor de control intern/managerial, care se va anexa la situaţiile financiare a exerciţiului bugetar încheiat”.
– OMFP 24/2012: “netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an atrage răspunderea persoanelor vinovate”.
– OUG 119/1999, modificată prin Legea 234/2010, art. 27 si art. 28: “neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligaţiei de a elabora şi prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

1. PACHET COMPLET S.C.I.M.

  • analiză diagnostic a sistemului de management existent și a tuturor proceselor din cadrul instituţiei.
  • elaborarea, derularea și implementarea completă a sistemului de control managerial intern, respectiv:
–  elaborarea-modificarea fişelor de post;
–  întocmirea/actualizarea ROF, ROI
–  elaborarea procedurilor operaţionale / proceduri de lucru pentru toate cele 25 de standarde;
–  elaborarea planului de pregătire profesională a personalului;
–  inventarierea şi evaluarea principalelor riscuri, proprii activităţilor din cadrul compartimentelor;
–  elaborarea Registrului de riscuri, Registrul neregularităţilor, Registrul abaterilor;
–  elaborarea strategiei de comunicare internă şi întocmire grafic al circuitului documentelor;
–  efectuarea unei analize periodice a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de bună practică;
–  inventarierea situaţiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi
–  elaborarea documentaţiei cadru necesară desfășurării activităţii de audit intern.
2. EXTRAOPȚIUNE POSTIMPLEMENTARE
  • Consiliere postimplementare (36 de luni de la semnarea contractului): – revizuirea documentelor conform modificărilor legislative;
    – instruire responsabili de procese;
    – actualizarea documentelor conform schimbărilor instit

 

 

IMPLEMENTARE RAPIDA, IN REGIM DE URGENTA !

CONTACTATI-NE PENTRU O COTATIE DE PRET.

 

Tags:

Pagina de Facebook

Contact

Telefon: 0374 021 021

Mobil: 0770 170 868

Fax: 031 005 0106

Email: office@academiadeadministratie.ro