Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice

GUVERNUL ROMÂNIEI[break]
H o t ă r â r e,[break]
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.[break]


În temeiul articolului 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.[break]
Art. I. – Articolul 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:[break]
1. “Art. 93 – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire
prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, cu excepţia cazurilor
prevăzute la art.209 din ordonanţa de urgenţă.[break]
(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului/acorduluicadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din
ordonanţa de urgenţă din motive imputabile acesteia. (3) Autoritatea contractantă beneficiază de termenul prevăzut la alin. (2) numai în
vederea îndeplinirii condiţiilor de semnare a contractului/acordului-cadru, cu respectarea
obligaţiilor prevăzute de lege.[break]
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a crea
circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.[break]
(5) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) constituie încălcări ale principiilor prevăzute la art.
2 alin. (2) lit. f) şi lit. g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care
se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi/sau de a solicita despăgubiri prin acţiune în
justiţie.[break]
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite A.N.R.M.A.P., prin mijloace
electronice, în cel mult 48 ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acorduluicadru, o notificare cu privire la contractul/acordul-cadru încheiat. Formatul notificării se
stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRMAP.[break]
Art. II. – Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 10 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.[break]

Pagina de Facebook

Contact

Telefon: 0374 021 021

Mobil: 0770 170 868

Fax: 031 005 0106

Email: office@academiadeadministratie.ro